Datum a čas konání: 19.08.2020 11:00

Přidáno: 02.07.2020

Směnka ze dne 4.3.2020 bez protestu k úhradě částky 9.367.634,-
Kč, přičemž remitentem je povinný a výstavcem společnost
HURON INVEST, s.r.o., IČ: 24213225, sídlo výstavce:
Primátorská 296/38, Praha – Libeň. Směnka je splatná ke dni
31.12.2020.

Jelikož rozhodná cena movité věci – cenného papíru po přepočtení na měnu České republiky podle
kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky,
přesahuje ekvivalent částky 45 000 EUR, stanovuje soudní exekutor v souladu s § 328b odst. 5 a § 336e
odst. 2 Občanského soudního řádu výši dražební jistoty částkou 2.341.908,- Kč.
Zájemci o koupi dražené movité věci jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou na účet soudního
exekutora vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu: 284812237/0300, variabilní symbol 2267419. K platbě na
účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,
že na účet soudního exekutora také došla.

nejnižší podání – 3.122.545,- Kč

Přílohy:

PDF 22674_19-draebn-vyhlka.pdf 71,73 kB