Datum a čas konání: 22.05.2019 10:30

Přidáno: 05.04.2019

Pozemky se nachází v k.ú. Dobřany, jsou rovinatého terénu. Soubor pozemků rozděluje pozemek ve
vlastnictví obce Dobřany (v šíři cca 3,5m) na větší a menší celek. Menší celek je z jedné strany
ohraničen meandrem vodní toku Radbuza, pozemek parc.č. 3855/34 tvoří část koryta. Podél koryta
vodního toku je rostlinstvo. Pozemky jsou součástí větších zemědělských ploch. Dle územního plánu
obce Dobřany se pozemky nacházejí ve stabilizovaných plochách: “TP – plochy zemědělské – trvalé
travní porosty” a z menší části v plochách “W – plochy vodní a vodohospodářské”. Pozemky se
nachází v záplavovém území řeky Radbuzy. Centrum obce Dobřany je ve vzdálenosti 4,1 km, k
okraji Plzně – městské části Lhota je vzdálenost cca 1,6 km. Přístup k pozemkům je po nezpevněné
cestě.

dražební vyhláška 595-14

znalecký posudek 595-14

P1180612