Datum a čas konání: 21.09.2021 13:00

Přidáno: 13.08.2021

Jedná se převážně o zemědělské pozemky, umístěné roztroušeně v celém katastrálním území Bykoš,
kolem obce Bykoš. Pozemky jsou běžně zemědělsky obhospodařovány, většinově jako orná půda,
zčásti jako louky. Pozemky evidované jako silnice, komunikace či vodní plochy jsou situovány vždy
na rozhraní cest a polí, obvykle remízky či tzv. rigoly. Výjimkou je pozemek parc.č. 415
trojúhelníkového půdorysného tvaru, o výměře 234 m2, který je situován uvnitř areálu zemědělské
farmy, na rozhraní různých druhů ploch a je užíván spíše jako manipulační plocha. S ohledem na jeho
nevýznamnou výměru a polohu jej cenově zahrnujeme do cen zemědělských pozemků.

Přílohy:

PDF drazebni-vyhlaska-12029_20.pdf 298,34 kB
PDF znalecky-posudek-12029_20.pdf 2,04 MB
JPG foto-12029_20.jpg 584,28 kB