Několik organizačních pokynů a procesních poučení o exekučním řízení, ve kterém vystupujete jako osoba, která je povinna splnit svůj závazek.

Základní informace

 • Objekt je monitorován kamerovým systémem.
 • V objektu exekutorského úřadu je zákaz používání mobilních telefonů.
 • V celém objektu exekutorského úřadu je zákaz kouření.
 • V celém objektu exekutorského úřadu je zákaz konzumace alkoholických nápojů a konzumace jídel.
 • Do prostoru úřadu je zakázáno vnášet zbraně.

Základní pokyny pro povinné

 • Jakmile vstoupíte do budovy Exekutorského úřadu Praha 5 (dále jen EÚ), respektujte pokyny uvedené v Poučení při vstupu do EÚ.
 • Připravte si svůj občanský průkaz a listiny, které jste obdržel poštou nebo osobně od EÚ (usnesení o nařízení exekuce, návrh na nařízení exekuce, výzva k dobrovolnému splnění povinnosti, atd.).
 • V recepci se nahlaste u přepážky, předložte svůj občanský průkaz, sdělte pracovnici za přepážkou, v jaké věci jste přišel a co žádáte.
 • Náš zaměstnanec recepce Vám následně sdělí, jaký garant (zaměstnanec EÚ, který má na starosti Vaše exekuční řízení) vede Vaši exekuci a daného zaměstnance, pokud je to možné, zavolá k jednání s Vámi.
 • Pokud jste se dostavil do sídla EÚ ve věci zaplacení splátky či uhrazení celé exekuce, připravte si svůj občanský průkaz a nahlaste se v recepci u přepážky. Splátku či uhrazení celé exekuce je možné uskutečnit
  a) složením hotovosti v budově EÚ u přepážky, 
  b) dále prostřednictvím poštovní poukázky typu A (po vyžádání k dispozici na EÚ). Pro povinné byla zajištěna možnost vložení finančních prostředků bez bankovních poplatků při hotovostních platbách na bankovní účet 284812237/0300 na pobočkách ČSOB a.s. 
  c) bezhotovostním převodem na č.ú. soudního exekutora (číslo účtu soudního exekutora + VS je uvedeno na Výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti).
 • Pokud jste se dostavil do sídla EÚ v jiné věci, připravte si svůj občanský průkaz a nahlaste se v recepci u přepážky.

Co je exekuce?

 • Pokud povinný nesplní v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (z. č. 120/2001 Sb.).
 • Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi.
 • Soudní exekutor, kterému byl podán návrh na nařízení exekuce, do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce. Příslušný soud poté pověření udělí a nařídí exekuci usnesením o nařízení exekuce. Po obdržení usnesení o nařízení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem bude exekuce provedena. Usnesení o nařízení exekuce doručuje exekutor. Od doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem.
 • Exekuce je ukončena, pokud exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora, exekuce byla pravomocně zastavena, pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy nebo exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora.

Náklady exekuce

 • Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku a DPH. Náklady exekuce, které exekutor určí Příkazem k úhradě nákladů exekuce, hradí exekutorovi povinný. Pokud dojde k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí hotové výdaje exekutorovi oprávněný. Podrobnosti o nákladech exekuce stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.
 • Minimální odměna soudního exekutora je dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. ve výši 3.000,-Kč + příslušná sazba DPH a náklady exekuce v minimální paušální částce ve výši 3.500,-Kč + příslušná sazba DPH.
 • Náklady oprávněného jsou účelně vynaložené náklady, které vzniknou oprávněnému při vymáhání nároku. Náklady oprávněného, které určí exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce, hradí oprávněnému povinný.

Poučení

 • Soudnímu exekutorovi náleží pravomoci soudu. Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu.
 • Do exekutorského úřadu mohou vstoupit pouze předvolané osoby nebo po předchozí domluvě a ve vymezených úředních hodinách osoby, jež žádají o provedení úředních úkonů.
 • Do exekutorského úřadu je zakázán vstup podnapilým osobám, osobám pod vlivem omamných látek, nezletilým a domácím zvířatům.
 • Do prostoru úřadu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty. Výjimku mají pouze příslušníci ozbrojených sborů ve službě.
 • Do prostor exekutorského úřadu se vstupuje v čistém oděvu a v nezašpiněné obuvi.
 • Osoba vstupující nebo se pohybující v prostorách exekutorského úřadu je povinna prokázat na výzvu exekutora nebo jeho zaměstnance (dále jen „úřední osoba“) svou totožnost.
 • Osoby pohybující se v prostorách exekutorského úřadu jsou povinny uposlechnout pokynů úředních osob a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid a důstojnost v prostorách exekutorského úřadu.
 • Úřední osoby je třeba oslovovat „pane-paní-slečno“ s připojením funkce či akademického titulu (např. pane soudní exekutore, pane vykonavateli, atd.).
 • Klást otázky a vyjadřovat se lze jen se souhlasem nebo na pokyn úřední osoby. Slovní projevy musí být přiměřeně hlasité a srozumitelné.
 • Jednání řídí exekutor nebo jím pověřená úřední osoba. Jejich pokynů se musí všichni přítomní podřídit.
 • Klid a důstojnost v prostorách exekutorského úřadu nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v prostorách exekutorského úřadu bez souhlasu úřední osoby hlasitě mluvit, telefonovat, jíst, pít nebo kouřit.
 • Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v prostorách exekutorského úřadu nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč, pro hrubé porušení pořádku může být rušitel zároveň vykázán z prostor exekutorského úřadu.
 • Ten, kdo by opakovaně závažným způsobem rušil nařízené jednání soudního exekutora, nebo kdo se opakovaně při takovémto jednání chová k úřední osobě urážlivě nebo úřední osobu znevažuje anebo kdo opakovaně nařízené jednání zmaří, může být potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.