Několik organizačních pokynů a procesních poučení o exekučním řízení, ve kterém vystupujete jako osoba, která je povinna splnit svůj závazek.

Základní informace

 • Objekt je monitorován kamerovým systémem.
 • V objektu exekutorského úřadu je zákaz používání mobilních telefonů.
 • V celém objektu exekutorského úřadu je zákaz kouření.
 • V celém objektu exekutorského úřadu je zákaz konzumace alkoholických nápojů a konzumace jídel.
 • Do prostoru úřadu je zakázáno vnášet zbraně.

Základní pokyny pro povinné

 • Jakmile vstoupíte do budovy Exekutorského úřadu Praha 5 (dále jen EÚ), respektujte pokyny uvedené v Poučení při vstupu do EÚ.
 • Připravte si svůj občanský průkaz a listiny, které jste obdržel poštou nebo osobně od EÚ (usnesení o nařízení exekuce, návrh na nařízení exekuce, výzva k dobrovolnému splnění povinnosti, atd.).
 • V recepci se nahlaste u přepážky, předložte svůj občanský průkaz, sdělte pracovnici za přepážkou, v jaké věci jste přišel a co žádáte.
 • Náš zaměstnanec recepce Vám následně sdělí, jaký garant (zaměstnanec EÚ, který má na starosti Vaše exekuční řízení) vede Vaši exekuci a daného zaměstnance, pokud je to možné, zavolá k jednání s Vámi.
 • Pokud jste se dostavil do sídla EÚ ve věci zaplacení splátky či uhrazení celé exekuce, připravte si svůj občanský průkaz a nahlaste se v recepci u přepážky. Splátku či uhrazení celé exekuce je možné uskutečnit
  a) složením hotovosti v budově EÚ u přepážky, 
  b) dále prostřednictvím poštovní poukázky typu A (po vyžádání k dispozici na EÚ). Pro povinné byla zajištěna možnost vložení finančních prostředků bez bankovních poplatků při hotovostních platbách na bankovní účet 284812237/0300 na pobočkách ČSOB a.s. 
  c) bezhotovostním převodem na č.ú. soudního exekutora (číslo účtu soudního exekutora + VS je uvedeno na Výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti).
 • Pokud jste se dostavil do sídla EÚ v jiné věci, připravte si svůj občanský průkaz a nahlaste se v recepci u přepážky.

Co je exekuce?

 • Pokud povinný nesplní v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (z. č. 120/2001 Sb.).
 • Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi.
 • Soudní exekutor, kterému byl podán návrh na nařízení exekuce, do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce. Příslušný soud poté pověření udělí a nařídí exekuci usnesením o nařízení exekuce. Po obdržení usnesení o nařízení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem bude exekuce provedena. Usnesení o nařízení exekuce doručuje exekutor. Od doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem.
 • Exekuce je ukončena, pokud exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora, exekuce byla pravomocně zastavena, pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy nebo exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora.

Náklady exekuce

 • Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku a DPH. Náklady exekuce, které exekutor určí Příkazem k úhradě nákladů exekuce, hradí exekutorovi povinný. Pokud dojde k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí hotové výdaje exekutorovi oprávněný. Podrobnosti o nákladech exekuce stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.
 • Minimální odměna soudního exekutora je dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. ve výši 3.000,-Kč + příslušná sazba DPH a náklady exekuce v minimální paušální částce ve výši 3.500,-Kč + příslušná sazba DPH.
 • Náklady oprávněného jsou účelně vynaložené náklady, které vzniknou oprávněnému při vymáhání nároku. Náklady oprávněného, které určí exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce, hradí oprávněnému povinný.

Poučení

 • Soudnímu exekutorovi náleží pravomoci soudu. Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu.
 • Do exekutorského úřadu mohou vstoupit pouze předvolané osoby nebo po předchozí domluvě a ve vymezených úředních hodinách osoby, jež žádají o provedení úředních úkonů.
 • Do exekutorského úřadu je zakázán vstup podnapilým osobám, osobám pod vlivem omamných látek, nezletilým a domácím zvířatům.
 • Do prostoru úřadu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty. Výjimku mají pouze příslušníci ozbrojených sborů ve službě.
 • Do prostor exekutorského úřadu se vstupuje v čistém oděvu a v nezašpiněné obuvi.
 • Osoba vstupující nebo se pohybující v prostorách exekutorského úřadu je povinna prokázat na výzvu exekutora nebo jeho zaměstnance (dále jen „úřední osoba“) svou totožnost.
 • Osoby pohybující se v prostorách exekutorského úřadu jsou povinny uposlechnout pokynů úředních osob a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid a důstojnost v prostorách exekutorského úřadu.
 • Úřední osoby je třeba oslovovat „pane-paní-slečno“ s připojením funkce či akademického titulu (např. pane soudní exekutore, pane vykonavateli, atd.).
 • Klást otázky a vyjadřovat se lze jen se souhlasem nebo na pokyn úřední osoby. Slovní projevy musí být přiměřeně hlasité a srozumitelné.
 • Jednání řídí exekutor nebo jím pověřená úřední osoba. Jejich pokynů se musí všichni přítomní podřídit.
 • Klid a důstojnost v prostorách exekutorského úřadu nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v prostorách exekutorského úřadu bez souhlasu úřední osoby hlasitě mluvit, telefonovat, jíst, pít nebo kouřit.
 • Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v prostorách exekutorského úřadu nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč, pro hrubé porušení pořádku může být rušitel zároveň vykázán z prostor exekutorského úřadu.
 • Ten, kdo by opakovaně závažným způsobem rušil nařízené jednání soudního exekutora, nebo kdo se opakovaně při takovémto jednání chová k úřední osobě urážlivě nebo úřední osobu znevažuje anebo kdo opakovaně nařízené jednání zmaří, může být potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.